فرم استخدام

شرايط استخدام

  • استخدام شما در مدت سه ماه بصورت آزمايشي خواهد بود.
  • شركت طي مدت آزمايش می تواند از ادامه كار (در صورت عدم حصول رضايت) جلوگيري نمايد.
  • پرداخت حقوق طي مدت آزمايشي برابر ضوابط شركت و توافق بعمل آمده صورت خواهدپذيرفت.
  • پس از عقد قرارداد بر اساس ضوابط شركت مبلغ سفته دريافت می گردد.
Powered by BreezingForms